Rancangan Pengajaran Harian

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 1
TEMA/TAJUK                              : PERSEKITARAN SAYA
SUBTOPIK/KEMAHIRAN                                 : SUKU KATA KV
MASA                                                  : 30 minit
OBJEKTIF                : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
i)                     Mengeja dan membunyikan sukukata kv
ii)                   Mencantumkan kad abjad menjadi sukukata kv
iii)                  Memadankan sukukata  kv  dengan gambar
ISI PEMBELAJARAN:
Kad huruf
Sukukata :    ba, ju, ci, ku, gu, li, la, da , me, ja, na, si , ro, ti ,su, du
PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID
Murid sudah mengenal huruf  vokal dan konsonan
NILAI MURNI
1. Menyayangi barang yang dimiliki       2. bersyukur       3. bekerjasama
KEMAHIRAN  BERFIKIR
Mengkategorikan benda yang boleh dan tidak boleh dimakan